ផ្ទះលេខ៣០បេ, ផ្លូវ៦៥២​, ភូមិទី១១, សង្កាត់ទឹកល្អក់៣, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : +៨៥៥ ២៣​ ៨៨២​ ៦៧៦, Email: info@cma-network.org

 

Training on Property Valuation

Training on Property Valuation from 7-8 September 2018

The training covers different approaches and methods. The most used approach, which is comparable approach, is thoroughly covered both theory and practice in real world. Other approaches also present both concept and practical.

TRAINING INFORMATION:
-Date: 7-8 September 2018
-Time : 8:00AM- 5:00PM
-Deadline Registration: 31 August, 2018
-Venue: Hotel/Restaurant in Phnom Penh
-Language: Khmer

Download Documents:

ទិន្នន័យចុង ក្រោយសម្រាប់ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា

Friday, 27 Apr 2018 (Updated)
N& MFIs 70 MFIs 74 MFIs
Loan $2028.56m $2293.00m
Borrower 1,779,171 1,789,283
Deposits $896.92m $1006.47m
Depositor 1122628 1200894
Figure Q2/2015 Q3/2015

MORE DATA

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៦ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៥ Download
  • CMA Newsletter Issue Nº XIII (ខែ មិថុនា ២០១៤) Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៤ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៣ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១២ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១១ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១០ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៩ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៨ Download

មើលទាំងអស់
មើលទាំងអស់

ម្ចាស់ជំនួយ

មើលទាំងអស់

កូនភាគហ៊ុននិក


ចំនួនអ្នកទស្សនា សរុប: 02482474
លើបណ្ដាញ: 49, ថ្ងៃនេះ: 1168, ម្សិលមិញ: 1641, សប្តាហ៍នេះ: 8301, ខែនេះ: 37369

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (67)

Copyright © 2014 Cambodia Microfinance Association, All rights reserved