ផ្ទះលេខ៣០បេ, ផ្លូវ៦៥២​, ភូមិទី១១, សង្កាត់ទឹកល្អក់៣, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : +៨៥៥ ២៣​ ៨៨២​ ៦៧៦, Email: info@cma-network.org

 

សេវាកម្ម

+ គោលនយោបាយការតស៊ូមតិ

+ ការកសាងសមត្ថភាព

+ ការកសាងបណ្តាញ

+ ការយល់ដឹងនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាសាធារណៈ

+ ការគ្រប់គ្រងការ និង ចែករំលែកចំណេះដឹង

+ ការផ្លាស់ប្តូរពត៌មានរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

+ ជំនួយការបច្ចេកទេស / សេវាប្រឹក្សាយោបល់

ទិន្នន័យចុង ក្រោយសម្រាប់ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា

Wednesday, 25 Oct 2017 (Updated)
N& MFIs 62 MFIs 68 MFIs
Loan $2028.56m $2293.00m
Borrower 1,779,171 1,789,283
Deposits $896.92m $1006.47m
Depositor 1122628 1200894
Figure Q2/2015 Q3/2015

MORE DATA

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៦ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៥ Download
  • CMA Newsletter Issue Nº XIII (ខែ មិថុនា ២០១៤) Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៤ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៣ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១២ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១១ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១០ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៩ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៨ Download

មើលទាំងអស់
មើលទាំងអស់

ម្ចាស់ជំនួយ

មើលទាំងអស់

កូនភាគហ៊ុននិក


ចំនួនអ្នកទស្សនា សរុប: 01641285
លើបណ្ដាញ: 50, ថ្ងៃនេះ: 3112, ម្សិលមិញ: 2789, សប្តាហ៍នេះ: 19335, ខែនេះ: 47792

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (56)

Copyright © 2014 Cambodia Microfinance Association, All rights reserved