ផ្ទះលេខ៣០បេ, ផ្លូវ៦៥២​, ភូមិទី១១, សង្កាត់ទឹកល្អក់៣, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : +៨៥៥ ២៣​ ៨៨២​ ៦៧៦, Email: info@cma-network.org

 

Provincial Meeting

The Branch Network Meeting at Prey Veng Province
Submitted by cmanetw on Wed, 19/03/2014 - 14:53CMA conducted the Provincial Network Meeting on March 12, 2014 at Branch office of Sathapana in Prey Veng provinc...
Read more»

The Branch Network Meeting at Takeo Province
Submitted by cmanetw on Wed, 19/02/2014 - 17:50CMA conducted the provincial network meeting held on February 05, 2014 at Branch Office of ACLEDA bank in Takeo, ...
Read more»

Workshop with Local Authorities in Kandal Province
Submitted by cmanetw on Fri, 11/05/2012 - 09:43On 29th March, 2012, the Cambodia Microfinance Association (CMA) conducted a workshop with local authorities in A...
Read more»

Workshop with Local Authorities in Kampot Province
Submitted by cmanetw on Wed, 12/10/2011 - 15:45On 29th February, 2012, the Cambodia Microfinance Association (CMA) conducted a workshop with local authorities i...
Read more»

Workshop on Strengthening Cooperation between Microfinance Institutions and Local Authority in Battambong Province
Submitted by cmanetw on Fri, 23/09/2011 - 15:36With supporting by Microfinance Institutions in Battambang Province and collaborating with Local Authority in Mou...
Read more»

Workshop on Strengthening Cooperation between Microfinance Institutions and Local Authority
Submitted by cmanetw on Mon, 05/09/2011 - 17:07With supporting by Microfinance Institutions in Kompong Chhnang Province and collaborating with Local Authority i...
Read more»

Branch Network in Phnom Penh Meeting on July 28, 2011
Submitted by cmanetw on Mon, 05/09/2011 - 17:04The Branch Network in Phnom Penh conducted a meeting from 2.30pm to 5.30pm on July 28, 2011 at Green Center Micro...
Read more»

ទិន្នន័យចុង ក្រោយសម្រាប់ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា

Wednesday, 25 Oct 2017 (Updated)
N& MFIs 62 MFIs 68 MFIs
Loan $2028.56m $2293.00m
Borrower 1,779,171 1,789,283
Deposits $896.92m $1006.47m
Depositor 1122628 1200894
Figure Q2/2015 Q3/2015

MORE DATA

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៦ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៥ Download
  • CMA Newsletter Issue Nº XIII (ខែ មិថុនា ២០១៤) Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៤ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៣ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១២ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១១ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១០ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៩ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៨ Download

មើលទាំងអស់
មើលទាំងអស់

ម្ចាស់ជំនួយ

មើលទាំងអស់

កូនភាគហ៊ុននិក


ចំនួនអ្នកទស្សនា សរុប: 01641286
លើបណ្ដាញ: 51, ថ្ងៃនេះ: 3113, ម្សិលមិញ: 2789, សប្តាហ៍នេះ: 19336, ខែនេះ: 47793

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (56)

Copyright © 2014 Cambodia Microfinance Association, All rights reserved