ផ្ទះលេខ៣០បេ, ផ្លូវ៦៥២​, ភូមិទី១១, សង្កាត់ទឹកល្អក់៣, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : +៨៥៥ ២៣​ ៨៨២​ ៦៧៦, Email: info@cma-network.org

 

Job Announcement

Job Announcement with KREDIT Microfinance Institution Plc.
Job AnnouncementKREDIT Microfinance Institution Plc., founded in 1993, is a permanent license Christian Microfinance Institution which is contributing... Read more»
Deadline : 08-Nov-2019 at 04:00 PM

MIS Security Specialist
AMK Microfinance Institution Plc. is one of Cambodia’s leading microfinance institutions, with coverage all over the country. AMK employs over 3... Read more»
Deadline : November 11, 2019

Core Banking System Security Specialist
AMK Microfinance Institution Plc. is one of Cambodia’s leading microfinance institutions, with coverage all over the country. AMK employs over 3... Read more»
Deadline : November 11, 2019

Job Announcement with AMK
AMK Microfinance Institution Plc. is one of the largest microfinance institutions in Cambodia. AMK serves a large number of over 1,000,000 custom... Read more»
Deadline : 25-Oct-19

Job Announcement with MAXIMA Microfinance Plc..
Career OpportunitiesMAXIMA MICROFINANCE PLC. was founded in March 2000 with the initial objective and mission of providing loans and financial service... Read more»
Deadline : 31-October-2019

Job Announcement with AMK
AMK Microfinance Institution Plc. is one of the largest microfinance institutions in Cambodia. AMK serves a large number of over 1,000,000 custom... Read more»
Deadline : 18-Oct-19

Job Announcement with KREDIT Microfinance Institution Plc.
ឱកាសការងារជាមួយ ក្រេឌីតគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រេឌីត​ជាគ្រឹះស្ថានគ្រីស្ទានបានចាប់បដិសន្ធិក្នុងឆ្នាំ1993 ក្នុងគោល បំណង​​​រួមចំណែកក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ... Read more»
Deadline : 03 Oct 2019 at 04:00 PM

Job Announcement with KREDIT Microfinance Institution Plc.
Job AnnouncementKREDIT Microfinance Institution Plc., founded in 1993, is a permanent license Christian Microfinance Institution which is contributing... Read more»
Deadline : 03-October-2019 at 04:00 PM

Senior Product Development Officer
AMK Microfinance Institution Plc. is one of the largest microfinance institutions in Cambodia. AMK serves a large number of over 1,000,000 custom... Read more»
Deadline : September 23, 2019

Project Support Officer (Project Staff 1-year Contact)
AMK Microfinance Institution Plc. is one of the largest microfinance institutions in Cambodia. AMK serves a large number of over 1,000,000 custom... Read more»
Deadline : September 23, 2019

Database Administrator Manager
AMK Microfinance Institution Plc. is one of the largest microfinance institutions in Cambodia. AMK serves a large number of over 1,000,000 custom... Read more»
Deadline : September 23, 2019

Job Opportunities with SEILANITHIH
 ជំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក គ្រឺះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សិលានិធិ លីមីធីត ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណអចិន្ត្រៃពីធានាគារជាតិ នៃកម្ពុជា កំពុងបម្រើ សេវាកម្ម ម... Read more»
Deadline : 30 September 2019

Lease Business Manager
AMK Microfinance Institution Plc. is one of the largest microfinance institutions in Cambodia. AMK serves a large number of over 1,000,000 customers w... Read more»
Deadline : September 16, 2019

HEAD OF COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS (HCPR)
RESEARCH & ADVOCACY COORDINATOR Cambodia Microfinance Association (CMA) is a non-profit, membership-based organization established in 2004 to... Read more»
Deadline : 16th September 2019

Job Announcement with KREDIT Microfinance Institution Plc.
Job Announcement KREDIT Microfinance Institution Plc., founded in 1993, is a permanent license Christian Microfinance Institution which is contri... Read more»
Deadline : 09-September-2019 at 04:00 PM

Fraud Management& Revenue Assurance Reporting Officer (2Posts)
AMK Microfinance Institution Plc. is one of the largest microfinance institutions in Cambodia. AMK serves a large number of over 1,000,000 customers w... Read more»
Deadline : September 03, 2019

Senior Product Development Officer
AMK Microfinance Institution Plc. is one of the largest microfinance institutions in Cambodia. AMK serves a large number of over 1,000,000 customers w... Read more»
Deadline : September 03, 2019

Job Announcement with KREDIT Microfinance Institution Plc.
Job Announcement KREDIT Microfinance Institution Plc., founded in 1993, is a permanent license Christian Microfinance Institution which is contri... Read more»
Deadline : 12-August-2019 at 04:00 PM

Senior Retail Deposit & Services Officer
AMK Microfinance Institution Plc. is one of the largest microfinance institutions in Cambodia. AMK serves a large number of over 1,000,000 customers w... Read more»
Deadline : August 22, 2019

Personnel Officer
AMK Microfinance Institution Plc. is one of the largest microfinance institutions in Cambodia. AMK serves a large number of over 1,000,000 customers w... Read more»
Deadline : August 22, 2019

ទិន្នន័យចុង ក្រោយសម្រាប់ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា

Monday, 19 August 2019 (Update)
N& MFIs 76 MFIs 76 MFIs
Loan $5,129.14 $5,528.38
Borrower 1,902,362 1,952,976
Deposits $2,543.11 $2,819.49
Depositor 2,219,662 2,170,432
Figure Q3/2018 Q4/2018

MORE DATA

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៧ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៦ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៥ Download
  • CMA Newsletter Issue Nº XIII (ខែ មិថុនា ២០១៤) Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៤ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៣ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១២ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១១ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១០ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៩ Download

មើលទាំងអស់
មើលទាំងអស់

ម្ចាស់ជំនួយ

មើលទាំងអស់

កូនភាគហ៊ុននិក


ចំនួនអ្នកទស្សនា សរុប: 02899231
លើបណ្ដាញ: 6, ថ្ងៃនេះ: 964, ម្សិលមិញ: 1777, សប្តាហ៍នេះ: 4389, ខែនេះ: 34614

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (68)

Copyright © 2014 Cambodia Microfinance Association, All rights reserved