ផ្ទះលេខ៣០បេ, ផ្លូវ៦៥២​, ភូមិទី១១, សង្កាត់ទឹកល្អក់៣, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : +៨៥៥ ២៣​ ៨៨២​ ៦៧៦, Email: info@cma-network.org

 

Job Announcement

Job Announcement with KREDIT Microfinance Institution Plc.
ឱកាសការងារជាមួយ ក្រេឌីតគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រេឌីត​ជាគ្រឹះស្ថានគ្រីស្ទានបានចាប់បដិសន្ធិក្នុងឆ្នាំ1993 ក្នុងគោល បំណង​​​រួមចំណែកក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ... Read more»
Deadline : 03 Oct 2019 at 04:00 PM

Job Announcement with KREDIT Microfinance Institution Plc.
Job AnnouncementKREDIT Microfinance Institution Plc., founded in 1993, is a permanent license Christian Microfinance Institution which is contributing... Read more»
Deadline : 03-October-2019 at 04:00 PM

Senior Product Development Officer
AMK Microfinance Institution Plc. is one of the largest microfinance institutions in Cambodia. AMK serves a large number of over 1,000,000 custom... Read more»
Deadline : September 23, 2019

Project Support Officer (Project Staff 1-year Contact)
AMK Microfinance Institution Plc. is one of the largest microfinance institutions in Cambodia. AMK serves a large number of over 1,000,000 custom... Read more»
Deadline : September 23, 2019

Database Administrator Manager
AMK Microfinance Institution Plc. is one of the largest microfinance institutions in Cambodia. AMK serves a large number of over 1,000,000 custom... Read more»
Deadline : September 23, 2019

Job Opportunities with SEILANITHIH
 ជំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក គ្រឺះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សិលានិធិ លីមីធីត ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណអចិន្ត្រៃពីធានាគារជាតិ នៃកម្ពុជា កំពុងបម្រើ សេវាកម្ម ម... Read more»
Deadline : 30 September 2019

Lease Business Manager
AMK Microfinance Institution Plc. is one of the largest microfinance institutions in Cambodia. AMK serves a large number of over 1,000,000 customers w... Read more»
Deadline : September 16, 2019

HEAD OF COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS (HCPR)
RESEARCH & ADVOCACY COORDINATOR Cambodia Microfinance Association (CMA) is a non-profit, membership-based organization established in 2004 to... Read more»
Deadline : 16th September 2019

Job Announcement with KREDIT Microfinance Institution Plc.
Job Announcement KREDIT Microfinance Institution Plc., founded in 1993, is a permanent license Christian Microfinance Institution which is contri... Read more»
Deadline : 09-September-2019 at 04:00 PM

Fraud Management& Revenue Assurance Reporting Officer (2Posts)
AMK Microfinance Institution Plc. is one of the largest microfinance institutions in Cambodia. AMK serves a large number of over 1,000,000 customers w... Read more»
Deadline : September 03, 2019

Senior Product Development Officer
AMK Microfinance Institution Plc. is one of the largest microfinance institutions in Cambodia. AMK serves a large number of over 1,000,000 customers w... Read more»
Deadline : September 03, 2019

Job Announcement with KREDIT Microfinance Institution Plc.
Job Announcement KREDIT Microfinance Institution Plc., founded in 1993, is a permanent license Christian Microfinance Institution which is contri... Read more»
Deadline : 12-August-2019 at 04:00 PM

Senior Retail Deposit & Services Officer
AMK Microfinance Institution Plc. is one of the largest microfinance institutions in Cambodia. AMK serves a large number of over 1,000,000 customers w... Read more»
Deadline : August 22, 2019

Personnel Officer
AMK Microfinance Institution Plc. is one of the largest microfinance institutions in Cambodia. AMK serves a large number of over 1,000,000 customers w... Read more»
Deadline : August 22, 2019

Channel Manager
AMK Microfinance Institution Plc. is one of the largest microfinance institutions in Cambodia. AMK serves a large number of over 1,000,000 customers w... Read more»
Deadline : August 22, 2019

Network Infrastructure Engineer
AMK Microfinance Institution Plc. is one of the largest microfinance institutions in Cambodia. AMK serves a large number of over 1,000,000 customers w... Read more»
Deadline : August 15, 2019

Senior Product Development Officer
AMK Microfinance Institution Plc. is one of the largest microfinance institutions in Cambodia. AMK serves a large number of over 1,000,000 customers w... Read more»
Deadline : August 15, 2019

Job Announcement with KREDIT Microfinance Institution Plc.
Job Announcement KREDIT Microfinance Institution Plc., founded in 1993, is a permanent license Christian Microfinance Institution which is contri... Read more»
Deadline : 12-August-2019 at 04:00 PM

Job Announcement withKhmer Capital Microfinance Institution Plc.
... Read more»
Deadline : August 30th, 2019

Fraud Management& Revenue Assurance Reporting Officer (2 Posts)
AMK Microfinance Institution Plc. is one of the largest microfinance institutions in Cambodia. AMK serves a large number of over 1,000,000 customers w... Read more»
Deadline : August 05, 2019

ទិន្នន័យចុង ក្រោយសម្រាប់ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា

Monday, 19 August 2019 (Update)
N& MFIs 76 MFIs 76 MFIs
Loan $5,129.14 $5,528.38
Borrower 1,902,362 1,952,976
Deposits $2,543.11 $2,819.49
Depositor 2,219,662 2,170,432
Figure Q3/2018 Q4/2018

MORE DATA

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៧ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៦ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៥ Download
  • CMA Newsletter Issue Nº XIII (ខែ មិថុនា ២០១៤) Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៤ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៣ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១២ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១១ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១០ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៩ Download

មើលទាំងអស់
មើលទាំងអស់

ម្ចាស់ជំនួយ

មើលទាំងអស់

កូនភាគហ៊ុននិក


ចំនួនអ្នកទស្សនា សរុប: 02780844
លើបណ្ដាញ: 28, ថ្ងៃនេះ: 1173, ម្សិលមិញ: 1809, សប្តាហ៍នេះ: 2982, ខែនេះ: 31889

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (68)

Copyright © 2014 Cambodia Microfinance Association, All rights reserved