ផ្ទះលេខ៣០បេ, ផ្លូវ៦៥២​, ភូមិទី១១, សង្កាត់ទឹកល្អក់៣, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : +៨៥៥ ២៣​ ៨៨២​ ៦៧៦, Email: info@cma-network.org

 

តភ្ជាប់

ម្ចាស់ជំនួយ

APPUI AU DÉVELOPPEMENT AUTONOME (ADA)


APPUI AU DÉVELOPPEMENT AUTONOME (ADA)គឺជាអង្ការក្រៅ
រដ្ឋាភិលាលមួយដែលផ្តោតទៅលើមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភាពក្រីក្រ ប្រព័ន្ធអប់រំ ជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសឲ្យរីកចម្រើន។
គេហទំព័រៈ www.microfinance.lu


Agence Française de Développement (AFD)

Agence Française de Développement (AFD) គឺជាប្រត្តិបត្តិករប្រទេស
បារាំងទ្វេភាគី ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ យន្តការហិរញ្ញវត្ថុ។ AFD ផ្តល់សិទ្ធិអំណាចពី
អាជ្ញាធរជាតិប្រទេសបារាំងដើម្បីផ្តលជូននូវសេដ្ឋកិច្ចិ និង ការអផិវឌ្ឍន៍សង្គម
នៅក្នុងតំបន់ ភូមិសាស្រ្ត ប្រតិបត្តិការដែលមានរួមបញ្ចូលនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។
ការទទួលបាននូវហិរញ្ញវត្ថុ និង ការទ្រទ្រង់ការអភិវដ្ឍន៍គម្រោង ព្រមទាំងកម្មវិធី។ ចាប់តាំងពិឆ្នាំ ១៩៩៣ AFD ហិរញ្ញវត្ថុគឺមានទិសដៅ ពង្រឹងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសកម្ពុជា។ AFD ផ្គត់ផ្គង់ឲ្យទៅ ស៊ី អឹម អេ នៅពេលដែលមានវិបត្តិហិរញ្ញ
វត្ថុ។

ww.afd.fr


និយត្តករ

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅ ថ្ញៃទី ២៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៥៤។
បន្ទាប់ពីប្រទេសទទួលបានឯករាជ្យពេញលេញពីអាណានិគមបារាំង ហើយ
បន្ទាប់ពី គ្រឹៈស្ថានបោះពុម្ភឥណ្ឌូចិនត្រូវបានបិត។
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានបោះផ្សាយរូបីយ៍វត្ថុជាតិផ្តាល់ខ្លួនជាលុយរៀល
ដើម្បីបញ្ចប់ការប្រកួតប្រជែងខាងហិរញ្ញវត្ថុដែលបានផ្សាភ្ជាប់គ្នាពីមុនមកជា
មួយប្រទេសវៀតណាម និង ប្រទេសឡាវ។ នៅគ្រាដដែលនោះ
ក៏មានការបង្កើតប្រព័ន្ធធនាគារក្នុងស្រុកដែលជាធនាគាររដ្ឋ ព្រមទាំង ធនាគារ
ឯកជនដំណើការរួមគ្នាក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសកម្ពុជា។
គេហទំព័រ៖ www.nbc.org.kh


និយត្តករ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ (MOEF) តំណាងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បី
បង្ហាញបេសកម្មនៃដំណើការ ព្រមទាំងការគ្រប់គ្រងទៅដល់សេដ្ឋកិច្ច និង
ហិរញ្ញវត្ថុ នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងនួយទ្រទ្រង់ទៅលើការអភិវឌ្ឍន៍
សេដ្ឋកិច្ច និង បង្កើនស្តង់ដារស់នៅរបស់ប្រជាជន់កម្ពុជាឈរលើគោលការណ៍
ទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចសេរី និង សមភាពសង្គម។

គេហទំព័រៈ www.mef.gov.kh


បណ្តាញ

ធនាគារសម្រាប់បណ្តាញក្រីក្រ (BWTP Network) គឺជាបណ្តាញមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ី ដែលធ្វើ ការ ឆ្ពោះមានសិទ្ធិប្រភាព តុលយ្យភាព ជាអង្កាដែអាចទទ្រង់បាន ដោយឆ្លងកាត់ការសហប្រតិ បត្តិការ វគ្គបន្តុះបណ្តាល និង ការពង្រឹងសម្ថភាពជាដើមជាមួយទិសដៅដែលសម្រេចបានដ៏ល្អ ការកោតសរសើ និង ការពាំនាំ នៅតម្រូវការសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្ររ។ បណ្តា ញគឺជាសមាគម នៃ គណកម្មធិការលំដាប់ផ្សេងពីគ្នានៃ កូនភាគហ៊ុននិកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បី បង្កើនគុណភាពនៃជីវិតនៃភាពក្រីក្រដោយឆ្លងកាត់ការផ្សព្វផ្សាយ និង ការជួយសម្រួលទៅដល់ ដំណើការនៃការទទ្រង់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ។ បណ្តាញ BWTP គឺជាការផ្តើមគំនិតមួយ នៃការមូលនិធិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍សហប្រតិបត្តិការ និង លេខាធិការដែលមាននៅក្នុង ទីក្រុង សាំងហ្គាពួ។ គេទំព័រ៖ www.bwtp.org


Networkings

ក្រុមព្រឹក្សាយោបល់ដើម្បីជួដល់ជនក្រីក្រ (CGAP) គឺជាគោលនយោបាយឯករាជ្យមួយ និង ជា មជ្ឃមណ្ឌលស្រាវជ្រៀវមួយ ដើម្បីដំណើការហិេញ្ញវត្ថុឲ្យទៅមុខសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្ររ។ វាត្រូវ បានផ្តួចផ្តើមដោយក្រុមភ្ញាកងារអភិវឌ្ឍន៍ជាង៣០ និង មូលនិធិេកជនដែលបានចែករំលែកការចូ លរួបេសកម្មដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។ ទីតាំងនៅឯធនាគារពិភពលោក CGAP បានផ្តល់ទី ផ្សារដ៏ល្អមួយ ការផ្សព្វផ្សាយដែលមានស្តង់ដា ដំណោះស្រាយនៃការអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ល្អមួយ និង ការ ផ្តល់នៅសេវាកម្មព្រឹក្សាយោបល់ពិរដ្ឋាភិបាល ផ្តល់មៅមីក្រូហរិរញ្ញវត្ថុ ម្ចាស់ជំនួយ និង អ្នកវិនិ យោគ។ គេទំព័រ www.cgap.org


បណ្តាញ

ទីផ្សាចំរុះ គឺទូទាំអពិភពលោក ហើយផ្តោតទៅលើទំរង់ព៌តមានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ វាបានផ្ត់នៅព៌ត មានទៅកាន់ វិស័យសំខាន់ៗ និង សាធារណជនដែលជាគគ្រឹៈស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ធំៗពាស់ពេ ញពិភពលោក មូលនិធិសាធារណជន និង ឯកជនដែលបានវិនិយោគនៅក្នុងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បណ្តាញមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមអ្នកវាយតំលៃខាងក្រៅ ក្រុមហ៊ុនព្រឹក្សាយោបល់ រដ្ឋាភិបាល និង ភ្ញាក់ងារនិយតករ។ ទីផ្សាចំរុះស្វែករកការអភិវឌ្ឃន៍នៅព៌តទីផ្សាដឹកជញ្ញូនដើម្បីផ្សាភ្ជាប់គ្នាទៅកា ន់ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាសកលជាមួយអ្នកវិនិយក និង ម្ចាស់ជំនួយព្រមទាំងផ្សព្ចផ្សាយការវិនិយោគ យ៉ាងធំធេង និង លំហូសាព៌តមានថែមទៀតផង។ ទីផ្សាចំរុះ បច្ចុប្បន្ននេះបានផ្តល់ទិន្នន័យទៅ លើមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាង ១៨០០ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជាង ១០០ នឌអ្នកវិនិយោគ និង ស្ទើតែ ២០០ នៃ ដៃគូផ្សេងៗ។ គេហទំព័រៈ www.mixmarket.org


កូនភាគហ៊ុននិក

សមាជិក

សាងសង់!


CAMFEBA

សាងសង់!


BWTP

សាងសង់!


SEEP

Contact us: http://www.seepnetwork.org


Social Performance

សាងសង់!


ទិន្នន័យចុង ក្រោយសម្រាប់ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា

Wednesday, 25 Oct 2017 (Updated)
N& MFIs 62 MFIs 68 MFIs
Loan $2028.56m $2293.00m
Borrower 1,779,171 1,789,283
Deposits $896.92m $1006.47m
Depositor 1122628 1200894
Figure Q2/2015 Q3/2015

MORE DATA

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៦ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៥ Download
  • CMA Newsletter Issue Nº XIII (ខែ មិថុនា ២០១៤) Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៤ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៣ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១២ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១១ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១០ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៩ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៨ Download

មើលទាំងអស់
មើលទាំងអស់

ម្ចាស់ជំនួយ

មើលទាំងអស់

កូនភាគហ៊ុននិក


ចំនួនអ្នកទស្សនា សរុប: 01641283
លើបណ្ដាញ: 48, ថ្ងៃនេះ: 3110, ម្សិលមិញ: 2789, សប្តាហ៍នេះ: 19333, ខែនេះ: 47790

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (56)

Copyright © 2014 Cambodia Microfinance Association, All rights reserved